10 jaar Stoemp!

Voorjaar 2019: Een exclusief vinylalbum, curatoren en parkconcerten

Affiche voorjaar 2019
BXL NEST met o.a. Angèle, Arno, Refugees For Refugees, Jaune Toujours & Brussels Philharmonic en Black Flower
De Morgen, 10/04/19

Najaar 2019: Eclectisch programma, buitengewone caféconcerten en XXL slotfeest

Affiche najaar 2019

“Ik heb het geluk gehad er te mogen spelen, op Stoemp!”

Zwangere Guy

Pieter-Paul Devos in de huiskamer van Hannes

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store