Dit was de Week van de Belgische muziek 2022

Media

De Week van de Belgische muziek op radio en tv

Diversiteit aan genres werd gevierd

Belgische muziek werd over de gewest- én landsgrenzen heen gevierd

Noodkreet vanuit concert- en nightlifesector

(Don’t) Mind The Future talks

Concertzalen en clubs

Cultuur- en gemeenschapscentra, maar ook jeugdhuizen en bibliotheken bundelden de krachten

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store