LOKALE HELDEN 2018 IN DE PERS

NATIONALE MEDIA

De Standaard
METRO

REGIONALE MEDIA

Lokale Helden in Antwerpen

Gazet van Antwerpen
DEZE WEEK
Gazet van Antwerpen

Lokale Helden in Brussel

La Capitale

Lokale Helden in Limburg

Lokale Helden in Oost-Vlaanderen

Het Laatste Nieuws
Het Laatste Nieuws

Lokale Helden in Vlaams-Brabant

Het Nieuwsblad
Radio Scorpio
DEZE WEEK

Lokale Helden in West-Vlaanderen

Het Nieuwsblad
Krant van West-Vlaanderen
Krant van West-Vlaanderen

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store