LOKALE HELDEN 2019 IN DE PERS

NATIONALE MEDIA

De Morgen

REGIONALE MEDIA

Lokale Helden in Antwerpen

Gazet van Antwerpen
Het Laatste Nieuws
Gazet van Antwerpen

Lokale Helden in Brussel

Lokale Helden in Limburg

Het Belang van Limburg

Lokale Helden in Oost-Vlaanderen

Het Nieuwsblad
Het Nieuwsblad

Lokale Helden in Vlaams-Brabant

Deze Week
Het Nieuwsblad

Lokale Helden in West-Vlaanderen

Krant van West-Vlaanderen
Het Nieuwsblad

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store